nav_bg

medical equipment Lithium battery Manufacturer

Time:2023-7-1 14:32:24

Our Vision: Provide world-class Rechargeable battery pack for customers worldwidely
DNK Mission: to become an internationally renowned supplier of Rechargeable Lithium ion Battery.
Company values: integrity and pragmatic, responsibility

Lithium batteries are commonly used in various types of medical equipment due to their high energy density, long lifespan, and lightweight design. These batteries provide reliable power sources for portable medical devices, allowing for flexibility and ease of use in healthcare settings.

medical equipment Lithium battery

1 Ultrasound devices batteries
2 Drug delivery systems batteries
3 Patient monitors batteries
5 medical/hospital cart
6 Ventilator batteries
7 Defibrillator batteries: Advanced Life Support (ALS), Automated External Defibrillators (AED), Implantable Cardioverter Defibrillators and Implantable Cardioverter Defibrillators (ICDs)
8 Surgical tool batteries: includes ENT Instruments Haemostatic Forceps Diagnostic Instruments Home Surgical Kit Anesthesia
9 Motorized wheelchairs

Our intensive and rigid material selection, production, and QC testing ensure that all of the medical battery pack are assembled to meet or exceed customer expectations.

 

Why Choose Lithium Battery For medical equipment?

High energy density
Lithium batteries have a high energy density, meaning they can store a significant amount of energy in a relatively small and lightweight package. This is especially important for portable medical equipment, as it allows for longer operation without the need for frequent battery changes or recharges.

Long lifespan
Lithium batteries have a longer lifespan compared to other types of batteries, such as lead-acid or nickel-based batteries. They can endure numerous charge and discharge cycles without significant capacity loss, ensuring reliable and consistent power for medical devices over an extended period.

Lightweight and compact design
Medical equipment often needs to be portable, particularly for use in ambulances, home healthcare, or during patient transport. Lithium batteries are lightweight and can be designed in compact sizes, making them ideal for powering portable medical devices without adding excessive weight or bulk.

Fast charging capabilities
Some lithium battery technologies, such as lithium iron phosphate (LiFePO4), offer fast charging capabilities. This is beneficial in medical settings where devices need to be quickly recharged to ensure continuous operation, particularly in emergency situations.

Reduced maintenance
Lithium batteries require minimal maintenance compared to other battery types. They do not need periodic discharge or conditioning cycles, and they are generally more resistant to self-discharge. This reduces the overall maintenance and operating costs associated with medical equipment.

Low self-discharge rate
Lithium batteries have a low self-discharge rate, which means they can retain their charge for longer periods when not in use. This feature is advantageous for medical devices that may not be used frequently or may need to be stored for extended periods without losing their charge.

Safety features
Lithium batteries used in medical equipment are designed with safety features to minimize the risk of overheating, short circuits, or other malfunctions. Manufacturers implement safety mechanisms, such as overcharge protection, thermal sensors, and electronic control systems, to ensure the safe and reliable operation of the batteries.

համապատասխան տեղեկատվություն
 • Բարձր արդյունավետությամբ 48V LiFePO4 մարտկոցի լիցքավորիչ. ձեր էներգիայի կարիքների համար օպտիմալ էներգիայի լուծում
  Ներածություն Ժամանակակից արագընթաց աշխարհում, որտեղ տեխնոլոգիաները կենսական դեր են խաղում մեր առօրյա կյանքում, արդյունավետ և հուսալի էներգիայի լուծումների պահանջարկը մեծանում է: Նման լուծումներից մեկը, որը զգալի ժողովրդականություն է ձեռք բերել, բարձր արդյունավետությամբ 48V LiFePO4 մարտկոցի լիցքավորիչն է: Այս նորարար լիցքավորիչը առաջարկում է էներգիայի օպտիմալ լուծում էներգիայի լայն կարիքների համար: Այս հոդվածում մենք...
  Կարդալ ավելին
 • Lifepo4 battery technology: the future of electric vehicles
  Lifepo4 battery technology is emerging as a promising solution for future electric vehicles (EVs). The technology is being adopted by many electric vehicle manufacturers due to its advantages over traditional battery chemistries such as improved safety, higher energy density and longer lifespan. One of the biggest advantages of Lifepo4 batteries is their safety. These batteries are inherently safer than other...
  Կարդալ ավելին
 • Worry-free battery life, easy travel with lithium campervan battery
  On a camping trip that pursues freedom and nature, the reliability of power supply is undoubtedly a key factor affecting the travel experience. Lithium campervan batteries bring unprecedented convenience and comfort to camping enthusiasts with their excellent battery life and lightweight design. Whether it is wild camping, RV travel or adventure activities, it can provide stable and efficient power support...
  Կարդալ ավելին
 • Բարձր հզորությամբ 100Ah LiFePO4 լիթիումային մարտկոց. արդյունավետ էներգիայի լուծում
  Տեխնոլոգիաների առաջընթացը թույլ է տվել ստեղծել ավելի արդյունավետ մարտկոցներ, որոնք օգտվողներին ապահովում են օպտիմալ աշխատանք: Այդպիսի մարտկոցներից է բարձր հզորությամբ 100Ah LiFePO4 լիթիումային մարտկոցը: Այս մարտկոցը էներգիայի արդյունավետ լուծում է, որն առաջարկում է բազմաթիվ առավելություններ՝ դարձնելով այն իդեալական տարբերակ տարբեր ծրագրերի համար: Բարձր հզորությամբ 100Ah LiFePO4 լիթիումային մարտկոցի առաջնային առավելություններից մեկը...
  Կարդալ ավելին
 • Լիթիումի մեկնարկային մարտկոցների առավելությունները
  Introduction   The use of lithium starter batteries has gained popularity in recent years due to their lightweight and high energy density. They are commonly used in motorcycles, ATVs, and other small vehicles. Lithium starter batteries have several advantages over traditional lead-acid batteries, which have been in use for many years. In this article, we will explore the advantages of...
  Կարդալ ավելին
 • Long-lasting and Efficient Power Solution: 12V 100Ah LiFePO4 Lithium Battery
  Lithium-ion batteries have taken the world by storm, and for good reason. They are highly efficient, have a long lifespan, and can pack a lot of power in a small package. One of the most popular types of lithium-ion batteries is the LiFePO4 battery. This type of battery is incredibly popular in a variety of applications because of its long...
  Կարդալ ավելին
 • Արդյունավետության և երկարակեցության բարձրացում. լիթիումային մարտկոցների հզորությունը ԱՀ մկների համար
  Ներածություն Ժամանակակից արագընթաց աշխարհում արդյունավետությունն ու երկարակեցությունը կարևոր տարրեր են մեր կյանքի բոլոր ոլորտներում: Սա ներառում է այն սարքերը, որոնք մենք օգտագործում ենք ամեն օր, օրինակ՝ ԱՀ մկները: Թեև լարային մկները տարիներ շարունակ եղել են ավանդական ընտրություն, լիթիումի մարտկոցներով աշխատող անլար մկների հայտնվելը հեղափոխություն է կատարել շուկայում: Այս հոդվածում մենք...
  Կարդալ ավելին